ความมั่นคงในการทำงาน

เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา "หลักสูตรการเรียนผู้ช่วยการพยาบาล/ผู้ช่วยแพทย์และพยาบาล" (Nurse Aid) จะได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพยังสถานประกอบการต่างๆ โดยทางโรงเรียนจะเป็นธุระในการจัดหางานให้ ซึ่งนักศึกษาสามารถทำงานกับสถานประกอบการต่างๆ ดังนี้

  • โรงพยาบาลของเอกชนชั้นนำ ในตำแหน่ง "พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล หรือ พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย"
  • คลีนิคเวชกรรม/คลีนิคศัลยกรรมความงาม/คลีนิคทันตกรรม/คลีนิครักษาโรคทั่วไป/ร้านขายยา/สปาและศูนย์ความงาม ฯลฯ
  • โรงเรียนอนุบาล หรือเนอร์สเซอรี่ ในตำแหน่ง "ผู้ช่วยครูพี่เลี้ยง"
  • บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ/หน่วยแพทย์หรือหน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Check up) ในตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย"
  • งานในต่างประเทศในตำแหน่ง "ผู้บริบาลผู้สูงอายุ" (มีประกาศนียบัตรรับรองและประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไปพร้อมใบรับรองการผ่านการทำงาน)

  


การบรรจุงาน

ความภาคภูมิใจของโรงเรียนสุธารักษ์บริบาล ณ ปัจจุบันคือเราเป็นโรงเรียนแห่งอาชีพ เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่ย่อมมีอนาคตการทำงานที่ดีและมีความมั่นคงในด้านรายได้ ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพจะมีรายได้ในการทำงาน ดังนี้

  • รายได้ต่อเดือนเริ่มต้นที่ 9,000 - 20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประเภทงาน)
  • มีค่าล่วงเวลา (O.T.) ในอัตราวันละ 350 - 500 บาท
  • มีประกันสุขภาพ / ประกันสังคม / สวัสดิการอื่นๆ ของสถานประกอบการ

ความสำเร็จของนักศึกษา (ทำเนียบรุ่นและสถานที่ทำงาน)

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนสุธารักษ์บริบาลกับความสำเร็จ และสถานที่ทำงานของแต่ละคน (อ่านที่นี่)

Copyright © โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
โทร. 02-300-0747, 086-318-0985, 086-531-6530