หลักสูตรการเรียนและวิธีการสอน

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล เปิดสอนและฝึกอบรมเป็น "พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล" โดยการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรผู้เรียนใช้เวลาเรียนทั้งหมด  840 ชั่วโมง  ซึ่งประกอบด้วย

  • การเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในโรงเรียน ผู้เรียนใช้เวลาเรียน 420 ชั่วโมง
  • การเรียนภาคปฏิบัติและการดูงานนอกสถานที่ ผู้เรียนใช้เวลาเรียน 420 ชั่วโมง


โดยทางโรงเรียนสุธารักษ์บริบาล มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ มีความสามารถ และมีความชำนาญในทักษะวิชาชีพ เน้นสอนจากประสบการณ์ตรงของอาจารย์พยาบาลผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน และห้องปฏิบัติการที่พรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย การเรียนการสอนอยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์พยาบาลอย่างใกล้ชิด โดยเน้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญและมีความเข้าใจธรรมชาติของผู้ป่วย ผู้สูงอายุและเด็กเล็ก รวมทั้งการดูแลรักษาตลอดจนการปฐมพยาบาลขั้นเบื้องต้น นอกจากนี้แล้วยังให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

วิธีการสอน

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล จะเน้นให้นักศึกษาเป็นจุดศูนย์กลางในการเรียนการสอน และทางโรงเรียนจะเน้นในเรื่องของการเรียนปฏิบัติมากกว่าการเรียนเฉพาะเนื้อหาทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเกิดความเข้าใจในหลักการของเนื้อหาทฤษฎี ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และสื่อในการเรียนการสอนไว้อย่างครบครัน พร้อมทั้งตำราเรียนและเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน

Copyright © โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
โทร. 02-300-0747, 086-318-0985, 086-531-6530