ค่าธรรมเนียมการเรียน

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 45,000 บาท โดยทางโรงเรียนไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นใดเพิ่มเติม สามารถแบ่งชำระได้ดังนี้

 • วันสมัครเรียน ชำระค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
 • วันรายงานตัว ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน 20,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระภายให้ครบก่อนออกฝึกภาคปฎิบัติ (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ)
 • มีทุนกู้ยืมสนับสนุนจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สำหรับนักศึกษาที่มีผู้ปกครองหรือญาติเป็นสมาชิกของ ธกส.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-300-0747, 086-318-0985
 • โอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี

  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  : สาขาย่อยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
   ชื่อบัญชี  :  คุณสุธา ผาโสม    เลขที่บัญชี  :  418 - 1 - 2423 - 87  หรือ
  • ธนาคารกสิกรไทย : สาขาบิ๊กซี หัวหมาก   ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
   ชื่อบัญชี  :  คุณสุธา ผาโสม    เลขที่บัญชี  :  970 - 2 - 0651 - 08  หรือ
  • ส่งธนาณัติในนาม  :  คุณสุธา  ผาโสม สั่งจ่าย ปณ.คลองจั่น นำส่งไปรษณีย์ธนาณัติมาที่
   โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล เลขที่ 181 ซอยรามคำแหง 24/5 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

หมายเหตุ:ทางโรงเรียนสุธารักษ์บริบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นักศึกษาได้ชำระไว้กับทางโรงเรียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

สวัสดิการ ของของนักศึกษา

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล ได้จัดสวัสดิการไว้เพื่อมอบแก่นักศึกษาของทางโรงเรียน ดังนี้

 1. เครื่องแบบนักศึกษาสำหรับนักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิง 2 ชุด 
 2. ป้ายชื่อ / เน็ตคลุมผม / ถุงน่อง
 3. เอกสารประกอบการเรียนทุกรายวิชา และเครื่องมือ อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ
 4. สอนเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ และการวางตัวที่เหมาะสมในที่ทำงาน
 5. ฟรี Wifi Internet  เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ และข้อมูลทางการเรียนรู้ต่างๆ

สวัสดิการอื่นๆ จากคณะครูอาจารย์

 • บริการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทุกสาขาของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำ
  (เรียนภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์หรือภาคค่ำ)
 • บริการให้คำปรึกษาและหางานพิเศษเพื่อสร้างรายได้ระหว่างกำลังศึกษาอยู่

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล จัดการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้นจึงมีระบบในการจัดการเรียนที่ดีโดยจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มการเรียนขนาดเล็กห้องละ 20 คน เพื่อให้การเรียนการสอนได้มาตรฐานและคุณภาพ ทำให้นักศึกษามีความชำนาญในวิชาชีพ และเน้นให้นักศึกษาได้รับความอบอุ่นและใกล้ชิดกับคณะครูอาจารย์ทุกท่าน เสมือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน พี่ดูแลน้อง) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเป็นกันเองและเอาใจใส่ในการแก้ปัญหาร่วมกับนักศึกษา เราเน้นที่จะผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพทั้งด้านการปฏิบัติงาน มีศีลธรรมและจรรยาบรรณที่ดีต่อวิชาชีพ

Copyright © โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
โทร. 02-300-0747, 086-318-0985, 086-531-6530