รู้จักสุธารักษ์บริบาล

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนสุธารักษ์บริบาล

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน เลขที่ กร.151/2537 เดิมชื่อ "โรงเรียนมีนบุรีบริบาล" ตั้งอยู่เลขที่ 72-72/1 ถนนรามอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  ปัจจุบันได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อและขอย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนมาอยู่เลขที่  181 ซอยรามคำแหง 24/5 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนและย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน เลขที่ กร. 103-104/2552

ปัจจุบันทางโรงเรียนได้มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้และทักษะ รวมทั้งประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลขั้นพื้นฐานโดย
สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนสุธารักษ์บริบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวมความรู้ด้านการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับแสวงหาความรู้และภูมิปัญญาสำหรับผู้ที่ต้องการนำความรู้จากวิชาชีพดังกล่าวนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโรงเรียนจึงมุ่งเน้นที่จะผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับขององค์กรธุรกิจในสายงานด้านสุขภาพและสามารถก้าวสู่ความเป็นสากลสำหรับตลาดแรงงานในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการยอมมากรับยิ่งขึ้นโดยทางโรงเรียนสุธารักษ์บริบาลได้จัดเตรียมคณะครู-ผู้สอนซึ่งมากด้วยประสบการณ์ในการทำงานด้านการพยาบาล และเป็นผู้มีความชำนาญในการสอนอย่างดีเยี่ยม โดยนักศึกษาจะได้รับการดูแลเอาใจใส่การเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด และมีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีทั้งความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในวิชาชีพ และเป็นบุคคลที่ดีพร้อมด้วยศีลธรรมอันดีงาม มีจรรยาบรรณที่ดีต่อบุคคลอื่นและต่อวิชาชีพของตนเอง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ "ผู้ช่วยการพยาบาล" หรือ "ผู้ช่วยบริบาล"
  2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีใจรักงานด้านการบริการและสามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและบุคคลรอบข้างได้อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิก ธุรกิจดูแลสุขภาพอื่นๆ ที่มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในวิชาชีพได้เข้าร่วมงานกับองค์กรธุรกิจดังกล่าว เพื่อเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพ
  4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ และทักษะที่ถูกต้องไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจของโรงเรียน

มุ่งเน้นผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพ กอปรด้วยเป็นบุคคลที่มีศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงาม สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้อย่างสุจริต และยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางครอบครัวให้ลดลง

ปรัชญาของโรงเรียน

"เลิศล้ำวิชาการ สร้างคน สร้างงาน บนพื้นฐานความพอเพียง"

Copyright © โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
โทร. 02-300-0747, 086-318-0985, 086-531-6530